Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kur’an ve Kutsallık
20 Mayıs 2010 / 17:31
Kelebek - 6 Haziran 1985

Prof. Hüseyin ATAY

Küfür, inkar etmek ve kabul etmemektir.

 

Kur’an'ı Kerim'i anlamayı, onun tefsirini, yorumunu yapmayı ve he­le onun prensip ve hükümlerini in­celeyip öğrenmeyi ve sonra uygula­mayı ihmal etmek, sanki bu günah değilmiş gibi davranmak, nasıl af­fedilir? Meslek kitaplarını imtihan­larda muvaffak olduktan sonra bile ellerinden düşürmeyen ve onları "vird" edinen ile Kur’an'ı okusa müçtehid olmaktan korkan alimler gördük. Evet, meslek kitabını oku­mak farzdır, ancak bunları okulda okuduğu gibi okuya okuya ezber­ler, ama yeni bir şey öğrenemez. Böyle biri, iyi bir alim değil belki iyi bir talebe olabilir. Bunlar Kur’an'a kudsiyet vermek için O'nun harflerinin ve kelimelerinin yazılış­larını, manasını ihmal ederek, kutsal göstermek ve saymak için yukarıda zikrettiğimiz fikirleri ileri sürmüş­lerdir. Kur’an'ı Kerim'in harfi ve ke­limesi kutsallığını yazılı olduğu ka­ğıda geçirir ve o harf ve kelime biti­şiği olan yere kutsallık verir ve yazı­sız yere bitişen ve diğer yer ve şey de kutsalllık kazanır. Bu zincirleme gider. Abdestsiz olan kutsal şeye dokunamaz ve bunun için abdestsiz olan içinde Kuran bulunan sandığı tutamaz; Kuran'ın üzerinde bulun­duğu sahifeyi kaldıramaz diyerek, Kur’an'ı Kerim'i eski batıl dinlerin dokunulmaz anlamında "tabu"su haline getirmişlerdir. Böylece Kur'an'a en büyük hizmeti yaptıklarına inanmışlar, ama gerçekte onu ölü­ler için okunan, insan abdestsiz tut­tuğu zaman çarpan bir kitap haline getirdiler. Günümüzde namazsız, oruçsuz, fakat Kur’an'ı abdestsiz tutamayan nesillerin yetişmesine se­bep oldular.

 

Bazı alim ve fakihlere göre Kur’an ı Kerim'de abdestsiz tutulamaya­cak yer, sadece onun yazılı olan kıs­mıdır. Yani Kur'an'ın harfleri ve ke­limeleri abdestsiz tutulamaz. Bu hu­susta Ebu Hanife, Malik ve Şafii'den nakledilen fikre göre onlar Kuran'ı tutmakta, abdestin şart ol­duğunu söylemişlerdir. Bu hususta İmamı Azam'ın talebesi İmamı Muhammed'in açık ifadesi kendi ese­rinde şöyledir. "Yusuf ve Muhammed'e göre abdestsiz olan da Kur'an'ı kılıfsız tutamaz. "Bu ifadeden, abdestsizin cünüp olana kıyas edildi­ği ve bu hükme, kıyas suretiyle va­rıldığı anlaşılmaktadır.

 

Abdestsiz bir kimsenin elimizde­ki Kur'an'a dokunmasını engelle­meye imkan yoktur. Dokunursa ayetin manası yalan olacağı için, ayetteki Kur’an’dan maksat, elimiz­deki Kur'an olmayıp Allah katında ve Levhi Mahfuzda olan Kur'an ol­duğu kabul edilmiştir. Yukarıda naklettiğimiz bu mananın doğrulu­ğuna tekrar döneceğiz.

 

Vakıa suresindeki “O'na doku­namaz" kelimesinin manası, O'nu indiremez ve “ancak arındırılmış olanlar”ın manası da meleklerin elçi­lerinden peygamberlerin elçilerine indirilmiş olduğu şeklinde anlaşıl­mıştır. Bu manayı söyleyen çoğun­luktadır. Ayeti Kerimenin muhteva­sı ve manası da burada geçen Kur'an'dan, elimizdeki mushafın kastedilmediği apaçık ortadadır. Bütün tefsirler ve izahlar bu yönde oldu­ğu gibi Fahreddin Razi ayrıca bu­nu tercih ettiğini belirtmektedir. Bu ayette "saklı ve gizli bir kitap olan Kur'an'ı Kerim" deniyor. Şimdi biz elimizde olan mushafı görmüyor muyuz? O'na dokunmuyor muyuz? Elimizdeki mushafın saklı ve gizli bir kitap olduğunu ve O'nu görme­diğimizi ve O'na dokunamadığımızı iddia edebilir miyiz? Yalnız biz müslümanlar değil, müslüman olma­yanlar da onu görüyor ve O'na do­kunuyor. Bunu inkar etmeye imkan yoktur. İnkar eden olursa, onu ahkamı diniyye ile mükellef tutma­mak gerekir. O halde ayetteki Kur'an Yüce Allah katında veya Levhi Mahfuzda olan Kur'an'ı Kerim olup O'na Allah'ın izin ve emriyle melekler ulaşabilirler. Elimizdeki Kur'an'ı tutmakla ilgisi bulunmak­tadır.

 

İkinci önemli husus şudur. Vakıa suresi Mekkei Mükerreme’de nazil olmuştur. Oysa abdest ve gusül aye­ti Maide suresinde olup, Medinei Münevvere’de nazil olmuştur. Buna Vakıa suresinde geçen "Mutahharun” arındırılmış olanlardan abdest almanın veya yıkanmanın şart oldu­ğunu çıkarmak ve o manalarda bir arınma olduğunu iddia etmek tarihi hakikate de aykırıdır. Böyle bir id­diayı ileri sürmek için Vakıa sure­sinin nuzulünden sonra Sahabenin ve Hz. Peygamber'in abdest aldık­tan sonra Kur'an'ı tuttuklarını tes­pit etmek şarttır. Eğer Maide sure­sindeki abdest ve yıkanma ayeti na­zil olduktan sonra Kur'an'ı tutma işi de hükme bağlanmış olabilir, denirse, şöyle cevap verilebilir: Mai­de suresindeki abdest ve yıkanma ayeti yalnız namaza hasredilmiştir. Namazın dışında bir şeyi içine al­maz ve alacak surette umumi bir hü­küm de ihtiva etmemektedir.

 

Sonuç olarak Vakıa suresindeki ayet Kur'an'a abdestsiz veya cünüp olarak dokunulamaz, manasında de­ğildir, ve böyle bir hüküm ondan çıkarılamaz. Kur'an'ın gusulsüz ve abdestsiz tutulmasının yasak olması Kur'an'da yoktur. Buna göre cünüp, hayızlı ve abdestsiz Kur'an'ı tutabi­lir ve Kur'an okuyabilir. Bunda bir hürmetsizlik, saygısızlık düşünmek küfür sayılır. Çünkü hakaret kabul edilir. Hakaret, küfrün neticesidir. Aslında küfür, inkar etmek ve kabul etmemektir. Hadislerde yaptığımız araştırmalarda aynı hükme vardık. Günümüzün hayat ve çalışma şartla­rı, nüfusun çokluğu, Kur'an kurslarındaki kız öğrenci ve kadın öğret­menlerin çokluğu, imam hatip okulları, ortaokul ve liselerdeki din dersleri, ilahiyat fakültelerindeki öğrenciler ve en nihayet her müslü­man için Kur'an okumayı, görüldü­ğü gibi kesin dini bir hüküm ve deli­le dayanmadan, haram saymak, doğ­rusu Kur'an'ı yasaklamayı hiç bir müslüman düşünemeyeceğine göre, Kur'an'ı her zaman ve her durumda okumak, Kur'an'ın genel "Oku!"emrine uymaktır. O halde herkes, gö­nül rahatlığı ile ve Yüce Allah'ın "oku" emrini yerine getirmek üzere her türlü durumda ve her fırsatta Kur'an'ı Kerim'i okusun, anlasın ve anladığını yapsın ve yaşasın. Bundan daha büyük sevap olamaz. Çünkü Kur'an ın dediğini yapmak, Kur'an'ın gayesidir ve ibadetlerin en büyüğüdür. Bunu kısıtlamak Kur'an'ı Kerim'in okunmasını yasaklamak olur. Allah, Kuran' ı okuyup anlayandan ve ona uyanlardan eylesin.

 

“O’na temizlenenlerden başkası dokunamaz” (Vakıa 56/79)

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
Haberler
Kavram
Ercümend Özkan
POSTA LİSTESİ
Foto Galeriler
Video Galeriler
HAVA DURUMU
Ankara
2 / 13 °C
Hakkari
-6 / 9 °C
İstanbul
11 / 16 °C
İzmir
7 / 18 °C