Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Nasıl Müslüman Oldum
23 Nisan 2010 / 00:00
El Risale - Cezayir - Haziran 1981

Ünlü ingiliz şarkıcısı Cat Stevens bir süre önce Müs­lüman oldu. El-Mecelle Dergisinin 18. ve Cezayir'de yayım­lanan el-Risâle dergisinin 5. sayılarının Stevens'in iman et­mesi ile ilgili olarak yaptıkları röportajı aynen nakledi­yoruz.

 

İslâm'a girmesi dünya müzik çevresinde büyük yan­kılar uyandıran C. Stevens, insanın arzu duyduğu herşeye sahip oldu: mal, şöhret, dünya zevki, gençlik eğlen­celeri ve batılı bir sanatkarın elde edebileceği herşeyi en iyi ve istediği şekilde elde etti ve yaşadı; bütün dünya sanat çevresinin hayranlığını kazandı. Fakat hiçbir za­man mesud olamadı. Çünkü o, her zaman nefsinin arzu­larına ve ruhunun boşluğuna karşı çıktı; bunların aldat­malarını düşündü. Neticede HAKK'ı aramaya koyuldu aradığını da İslâm'da buldu. İslâm'dan razı oldu. Gece ve her türlü eğlence hayatını terketti dinine bağlı, dinini savunan, İslâm'ı seven ve yayan gerçek mü'minlerden biri mertebesine erdi. Cat Stevens, Müslüman olduktan sonra «Yusuf İslâm» adını aldı. Yusuf İslâm'ın Müslüman olması ile batı en seçkin sanatkarlarından birini kaybet­ti. İslâmiyet de saflarına yeni bir Müslüman kazandı.

 

Yukarıda adını zikrettiğimiz dergiler Yusuf İslâm, Müslüman olması konusunda, bir röportaj yapmak iste­diklerinde, o, şartlı olarak bu teklifi kabul etti. İleri sür­düğü şart, fotoğrafının çekilmemesi idi. Ancak uzun mü­nakaşalar ve konuşmalardan sonra, resminin çekilmesini de sağladık. Çektiğimiz iki resimden biri onun Müslüman olmadan önceki hali diğeri hidayete ermesinden sonra­ki durumu ile alakalı idi.

 

1) Neden resminin çekilmesini istemiyorsun?

 Bunun iki sebebi var: «Birincisi resim insanın bü­tün şahsiyetini tam olarak aksettirmez. İnsanın kalbinde taşıdığı şeyi, insan ruhunun asıl cevherini göstermez, sadece kişinin dış görünümünü verir. Halbuki ruh, devam­lı varolan bir sırdır, cesed ise zâhiri bir görünümden iba­rettir. İkincisi fotoğraf makinası bana dalalette olduğum günleri hatırlatıyor. Ben Müslüman olmadan önce şarkılar söylerdim yerli ve yabancı pek çok fotoğrafçı, gazeteci radyo ve televizyon temsilcileri bana gelirler fotoğrafla­rımı çekerlerdi. Bu hatıralarım Müslüman olduktan sonra beni üzüyor, çünkü Allah'a hamd olsun Müslüman ol­dum.

 

2) Bize Müslüman olmadan önceki durumundan bahseder misin?

    — Bütün hayatım boyunca Müslümandım; fakat bu gerçeği bilemedim, öğrenemedim; kimse bana bu gerçek­ten haber vermedi. Fakat ben her zaman gerçeği fazileti, doğru yolu ve Allah'ın birliğini aradım. Takdir edersiniz ki, ben bütün bunları, her türlü maddi ve nefsani şeyleri yaşayan, maddeye büyük önem veren Batı toplumu ara­sında yaşayan biri olarak yapamadım bütün bu maddi servetin verdiği zevklerden uzaktım. Hatta maddi servete sahip olduğum ve eğlendiğim zaman bile bende bir nok­sanlığın varlığını hissediyordum, işte bunun için mesud olamadım. Ruhum ve iç azalarım hiçbir zaman rahat gör­medi. Ne zaman Müslüman oldum, yeni dinim İslâm'da yıllardır aradığım saadet ve huzuru buldum. İslâm'a girin­ce gönlüm huzur buldu, basiretim açıldı.

 

3) Çocukluğun Nasıldı?

  Çocukluğum rahat ve huzur içerisinde geçti. Ba­bam Kıbrıslı bir yunan, annem İsveçlidir. Dünya harbinden sonra Londra'da karşılaşmışlar ve evlenmişler. Bu evlenmeden büyük kardeşim ve ben dünyaya geldik. Ailenin en küçük ferdi olduğumdan her zaman herkesten ilgi ve sevgi gördüm. Babam ve annem benim yetişmem için maddi ve manevî her türlü çabayı gösterdiler; gerekli eğitim ve öğretimimi yaptırdılar.

 

4) Müslüman olmadan önce mütedeyyin bir kimse miydin?

   Kelimenin gerçek anlamında dindar biri değildim, çünkü her şeyden önce ben bir sanatkardım. Bununla bir­likte ben her zaman sanatın ötesinde varolmanın manasını ve hayatın sınırını aradım. Gerçekten çok küçük yaştan itibaren sanatla ilgilendim. Mesela, daha beş yaşımda iken uzun saatler boyunca elimde kağıt ve renkli kalem­ler bir şeyler yapmaya çalışırdım. Resimler yapmaya gayret sarfediyordum ve böylece kendimi gerçek saadeti bulma­ya yöneltiyordum. Babam ve annem sanatla ilgilenmeme memnun oldular ve daha büyük alaka gösterdiler. Bu ye­teneğimi ilerletmem için bütün maddi güçlerini seferber ettiler. Ancak bu kaabiliyetim daha sonra şarkı yazmak ve söylemek yönünde gelişti ve tebellür etti. Birçok şarkı yazdım, fakat resim sanatına daha az önem vermedim. Çünkü yaptığım resimlerle şiirlerimde söylediklerimi ve kafamda tasarladıklarımı şekillendiriyordum. Bunun fay­dasını bütün hayatım boyunca gördüm ve Allah'a hamd olsun sahib olduğum bu kaabiliyet sayesinde bugün İs­lâm'ı seçtim, HAK'a ulaştım, HAK'ta karar kıldım.

 

5) Resim sanatına olan ilginiz nasıl oldu da şarkı sa­natına döndü?

    Onbeş yaşıma doğru musikiye meylettiğimi farkettim, çünkü musiki, hayatının bu çağında, bana, sanatın canlı rengi olarak görünüyordu. Bir süre sonra babam bana bir gitar almayı kabul etti. Yavaş yavaş gitar ça­lıyor ve söylediğim şiirleri ve hislerimi müzikle dile ge­tiriyordum. Fakat, az önce de söylediğim gibi, ben her za­man her şeyde hakikati aradım ve gerçekten tanımama rağmen Allah'ın birliğini araştırdım. Bu sebepledir ki, da­ha hayatımın bu devresinde, şarkılarımın sözlerini in­san, sahib olduğu özellikler ve vazifeleri gibi şeyler teş­kil etti. Doğruluk, hürriyet, intilak, varoluş ve yaratıcıyı arama şarkılarımın konularını oluşturdu. Yazdığım ve söylediğim şarkılar içinde en çok sevilen ve ilgi topla­yan şarkım, hatırlanacağı üzere, «Mösyönün çocukları» şarkısı idi. Bu şarkımda maddeye fazla önem veren top­lumların durumlarından ve uğrayacakları kötülüklerden bahsettim.

 

6) Bu başarının sırrı nedir?

    Başarım gerçekten çok büyüktür. Kısa zamanda büyük şöhret kazandım. İsmim önce İngiltere'de, sonra Avrupa'da ve daha sonra da Amerika'da ün yaptı. Şar­kılarım büyük ilgi gördü ve büyük satış yaptı. Pek çok bant ve kaset doldurdum. Ancak ben, bütün bunlara rağ­men, mesut değildim. Çünkü ben bir arayış içerisindeydim ve henüz aradığımı bulamamıştım. Bir ara hastalan­dım ve hastaneye yattım. Bu hastalık bana gerçeği ara­mada büyük hizmet etti. Ben çok tehlikeli olan bu has­talıktan kurtulduğum gibi, Allah'a hamd olsun ilâhi rah­mete de kavuştum.

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
Haberler
Kavram
Ercümend Özkan
POSTA LİSTESİ
Foto Galeriler
Video Galeriler
HAVA DURUMU
Ankara
0 / 10 °C
Hakkari
-3 / 11 °C
İstanbul
12 / 16 °C
İzmir
9 / 18 °C