Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: ÖMER YILDIZ

YAZAR ARŞİVİ: ÖMER YILDIZ

ÖMER YILDIZ

KUR’AN-I KERİM VE MESAJI

1280x720-6n4

… “okumak” anlamına gelen bu kitap, okunmaz oldu. Kutsama, teberrük ve mal kazanma işleri gördü. Toplumsal, ruhsal ve düşünsel mesele ve dertlerin cevabı bu kitapta aranmadığından, onda soğuk algınlığı, romatizma türünden bedensel hastalıkların şifası aranır oldu. Uyanıkken terk edip, yatarken başların üstüne asıldığından beri, görüyoruz ki ölülerin hizmetine sunulmakta, ölüp gitmişlerin ruhlarına ithaf edilmekte ve sesi yalnızca mezarlıklardan duyulmaktadır. “Sana bu ...

Devamı »

KUR’AN’A GÖRE DİN KAVRAMI VE DİNİN KAYNAĞI

İTAAT

İslâm inancına göre dinin kurucusu Allah’tır; bütün sahih dinler Allah’tan gelmiştir.  İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Allah’ın varlığı, birliği,  nübüvvet ve âhiret inancı gibi temel itikadî prensipler bütün ilâhî dinlerde değişmez ilkeler olarak yer almıştır. Bundan dolayı Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin ortak adı İslâm’dır. Din kelimesi ...

Devamı »

SİYONİZM VE FİLİSTİN’İN FELAKETİ: NAKBE

Nakba_Banner

Siyonizm 19.  yüzyılın sonlarında çeşitli ülkelerde önde gelen Yahudilerce ortaya atılan Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurma amaçlı, Yahudi ırkının diğer ırklardan üstün olduğu fikrine dayanan hastalıklı bir akımdır. Çıkış noktasını ise Kudüs’te bulunan Siyon dağından aldığı söylenir. “Yahudiler, ‘Allah’ın eli bağlıdır/Allah cimridir’ dediler. Hay, dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah’ın elleri açıktır/cömerttir, dilediği gibi verir. Andolsun ...

Devamı »

ALLAH VE GAYBIN BİLGİSİ

allah

Gayb beş duyu organı ile algılanamayan varlıklar ve olaylardır. Vasıtalı ve ya vasıtasız, duyu organlarımızla ulaşamadığımız ve ilim ile ihata edemediğimiz her şey “gayb”dır. Zıddı müşahededir. Mesela arkasını görmediğimiz dağın o yüzü bizim için gaybdır. Görmediğimiz, tanık olmadığımız bir olay da bizim için gaybdır. Görme duyusuyla algılanamayan, göz önünde olmayan,  gözden kaybolan şeye gayb dendiği gibi diğer duyu organlarıyla idrak ...

Devamı »

“KÜFÜR EHLİ İSLAM’DAN İNTİKAMINI TASAVVUFLA ALMIŞTIR”

TASAVVUF

Kurdun kuzu postuna bürünmesi gibi, tasavvuf da şirk olan anlayışını İslam postuna bürüyerek halka sunmuştur. Tasavvufun tevhid anlayışına verdiği zararı başka hiç bir küfür, hiç bir batıl verememiştir. İslâm’a savaş meydanında karşılık veremeyenler, onu bu şekilde içerden çürütüp yıkma yolunu seçmişlerdir. Serlevhada yer alan ifade Tasavvuf ve İslam kitabının müellifi merhum Ercüment Özkan’a aittir. Tasavvuf adı altında birçok şeyin İslam’ın ...

Devamı »

“CUMA’NIZ MÜBAREK OLSUN”

bab-ihuzun_132783958396

Egemenler her dönemde baskıcı bir dinin temsilcileri olmuşlardır. Bugün kılınan Cuma’lar da bu yetkeci tutum ve resmi politikanın/din anlayışının hutbeler kanalıyla halka benimsetilmesi kendini hissettirmektedir. İslam’ın ilk asırlarında Cuma’lar her türlü güncel meselelerin ele alındığı kadın erkek herkesin etkin bir şekilde katıldığı politik bir miting havasında geçerdi. Emevilerle birlikte Cuma’lar halkın edilgen alıcılar konumuna düşürülüp kadının mescitlerden kovulduğu, eleştirinin, itirazın ...

Devamı »

AK PARTİNİN BİR EĞİTİM ÖĞRETİM VE KÜLTÜR POLİTİKASI VAR MI?

2014-2015-egitim-ogretim-donemi-basladi-6485667_6505_o

Türkiye’de eğitim sisteminin/reformların, genel hatlarının 1932’de İsviçreli Alber Malche tarafından belirlendiğini, Cumhuriyet Türkiye’si kültür politikasının Alman filologlar tarafından tanımlandığını, temellendirildiğini hatırlayarak, AK Parti iktidarının en başarısız olduğu alanın eğitim alanı olduğunun altını çizelim.   Türkiye’de eğitim sisteminin/reformların, genel hatlarının 1932’de İsviçreli Alber Malche tarafından belirlendiğini, Cumhuriyet Türkiye’si kültür politikasının Alman filologlar tarafından tanımlandığını, temellendirildiğini hatırlayarak, AK Parti iktidarının en başarısız ...

Devamı »

PAGAN BİR DİN: FUTBOLİZM

holiganizm

“Tribünlerden gelen sesler, savaşan mazlumların sesini kısıyor ve bu sesi bastırıyorsa, futbol afyondur” Paganizm, batı uygarlık tecrübesinin tümünü özetleyen, kökeni Grekler’e kadar giden doğrudan bir putperestlik biçimidir. İnsan, fıtratı gereği mabudsuz/tanrısız da mabedsiz/tapınaksız da yapamaz. Hakikisini yitirdiği zaman her daim sahtesini icat etmiştir. Paganizm, günümüzde modernlikle birlikte yepyeni bir pozisyona evrilmiş bulunmaktadır. Bu, tanrı fikri yitirilince insanın tanrılaştırılması durumudur. Bu ...

Devamı »

BATILILARIN İSLAMİ HAREKETLERİ TANIMLAMAK İÇİN KULLANDIKLARI FUNDAMANTALİZM-KÖKTENCİLİK VE İSLAMCILIK ÜZERİNE BİR DENEME (2)

lider_d5207

Batılı bugün, fundamentalist/radikal İslamcı gibi bir takım tanımlama yöntemleri ile İslami hareketi ötekileştirme/karalama yoluna gitmektedir. Böyle yapmakla hem gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasına engel olmakta hem de İslam ülkelerini İslam ile korkutmaktadırlar.  İslam’dan korkuyorlar, hatta nefret ediyorlar. Bunun için de fundamentalizm/köktencilik/radikalizm yaftasıyla İslami uyanışı karalamakla uğraşıyorlar. İslamı yaşamak isteyenlere, kendi elleri ile şekillendirdikleri kafa kopartma ve benzeri dehşet veren müfredat programları ...

Devamı »

BATILILARIN İSLAMİ HAREKETLERİ TANIMLAMAK İÇİN KULLANDIKLARI FUNDAMANTALİZM-KÖKTENCİLİK VE İSLAMCILIK ÜZERİNE BİR DENEME (1)

lider_d5207

Her ne kadar geleneksel din anlayışımızda/yorumumuzda, fıkıh kültürümüz ve literatürümüzde bu tür örgütlerin oluşmasına müsait argüman mebzul miktarda olsa da batı; önce Vehhâbilik üzerinden neo-selefîliği üretti, sonrasında da neo-selefilik üzerinden Taliban, İŞİD, El Kaide, ŞEBAB ve BAKO HARAM hatta FETÖ gibi kendisi gibi düşünmeyen herkesi tekfir eden terör örgütleri icat etti veya oluşumuna ön ayak oldu. Müteveffa Aytunç Altındal bundan ...

Devamı »