Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: ÖMER YILDIZ

YAZAR ARŞİVİ: ÖMER YILDIZ

ÖMER YILDIZ

HACC VE SOSYO-PSİKOLOJİK ANLAMI

“Hacca gitmek başlamaktır, bitirmek değil; “Allah’a söz vermek”tir, “Allah’tan söz almak” değil; sorumluluktur, avantaj değil; tatbikattır, teşrifat ve tenzilat değil.” Hac, İslam’ın beş temel ibadetinden birisidir. Bedensel ve ekonomik fedakârlığı ve meşakkati gerektirdiği için hali vakti yerinde olan mü’minlerin ömürlerinde sadece bir defa yapmakla sorumlu oldukları bir ibadettir. Hac, Müslüman dünyanın her yıl uluslar arası en geniş katılımlı; kültürel, ekonomik ...

Devamı »

AŞURE GÜNÜ VE BİD’AT KÜLTÜ

Literatürümüzde Aşure günü gerçekleştiği varsayılan olaylardan ve uydurulan ibadetlerden kitap dolduracak bir edebiyat türetilmiştir. GÜNCELLEME: bu yazı sitemizde 24 Ekim 2015 tarihinde yayınlanmıştır Ömer YILDIZ Kutsal gün kültü”nün bizim kültür ve geleneğimize yansıması mübarek aylar, kandil günleri veya geceleri şeklinde tezahür etmiştir. Bu günlerden bir tanesi de ‘Aşure Günü’dür. Muharrem ayı haram aylardan yani savaşmanın yasak olduğu aylardan biridir. Muhterem ve değerli ...

Devamı »

VELİ KÜLTÜ

… yerleşik halklar, İslamlaşma serüveninde,  eski kültürlerini tamamen terk etmek yerine, onu özüne dokunmadan muhafaza ederek sadece İslam boyasına boyamak suretiyle İslamileştirmişlerdir sonucunu çıkartabiliriz. Nitekim veli kültü de Türklerin eski dinleri olan Şamanizm’deki kişi kültünün (baba-dede) ve menkıbe (yatır, türbe, ziyaretgâh) anlatısının Tasavvuf marifeti ile kamufle edilip “veli” tipolojisi formunda Müslümanlığa taşınmasından başka bir şey değildir.      Ş a m a n l a r ...

Devamı »

SEVGİ VE ŞEFKAT BAĞLAMINDA ŞİRK KAVRAMI ÜZERİNE BİR DENEME

Tevhid – şirk mücadelesinde meselenin özü Allah’a inanıp inanmamak değildir. Asıl mesele O’nun adına başka varlıkları otorite kabul etmek ve tevhide çağıran uyarıcıları, peygamberleri reddetmektir. Bu bize Tevhid- şirk bağlamında, şirk konusunun yeterince bilinmediğini gösterir. Bu tür bir açmaza düşmemek için şirkin üzerindeki tozun silkelenip, doğru tanınmasına mani olan saiklerin yoldan kaldırılması gerekmektedir. Şirk tanınmayınca tevhid yani dinin tanınması da mümkün ...

Devamı »

KUR’AN-I KERİM VE MESAJI

… “okumak” anlamına gelen bu kitap, okunmaz oldu. Kutsama, teberrük ve mal kazanma işleri gördü. Toplumsal, ruhsal ve düşünsel mesele ve dertlerin cevabı bu kitapta aranmadığından, onda soğuk algınlığı, romatizma türünden bedensel hastalıkların şifası aranır oldu. Uyanıkken terk edip, yatarken başların üstüne asıldığından beri, görüyoruz ki ölülerin hizmetine sunulmakta, ölüp gitmişlerin ruhlarına ithaf edilmekte ve sesi yalnızca mezarlıklardan duyulmaktadır. “Sana bu ...

Devamı »

KUR’AN’A GÖRE DİN KAVRAMI VE DİNİN KAYNAĞI

İslâm inancına göre dinin kurucusu Allah’tır; bütün sahih dinler Allah’tan gelmiştir.  İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Allah’ın varlığı, birliği,  nübüvvet ve âhiret inancı gibi temel itikadî prensipler bütün ilâhî dinlerde değişmez ilkeler olarak yer almıştır. Bundan dolayı Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin ortak adı İslâm’dır. Din kelimesi ...

Devamı »

SİYONİZM VE FİLİSTİN’İN FELAKETİ: NAKBE

Siyonizm 19.  yüzyılın sonlarında çeşitli ülkelerde önde gelen Yahudilerce ortaya atılan Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurma amaçlı, Yahudi ırkının diğer ırklardan üstün olduğu fikrine dayanan hastalıklı bir akımdır. Çıkış noktasını ise Kudüs’te bulunan Siyon dağından aldığı söylenir. “Yahudiler, ‘Allah’ın eli bağlıdır/Allah cimridir’ dediler. Hay, dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah’ın elleri açıktır/cömerttir, dilediği gibi verir. Andolsun ...

Devamı »

ALLAH VE GAYBIN BİLGİSİ

Gayb beş duyu organı ile algılanamayan varlıklar ve olaylardır. Vasıtalı ve ya vasıtasız, duyu organlarımızla ulaşamadığımız ve ilim ile ihata edemediğimiz her şey “gayb”dır. Zıddı müşahededir. Mesela arkasını görmediğimiz dağın o yüzü bizim için gaybdır. Görmediğimiz, tanık olmadığımız bir olay da bizim için gaybdır. Görme duyusuyla algılanamayan, göz önünde olmayan,  gözden kaybolan şeye gayb dendiği gibi diğer duyu organlarıyla idrak ...

Devamı »

“KÜFÜR EHLİ İSLAM’DAN İNTİKAMINI TASAVVUFLA ALMIŞTIR”

Kurdun kuzu postuna bürünmesi gibi, tasavvuf da şirk olan anlayışını İslam postuna bürüyerek halka sunmuştur. Tasavvufun tevhid anlayışına verdiği zararı başka hiç bir küfür, hiç bir batıl verememiştir. İslâm’a savaş meydanında karşılık veremeyenler, onu bu şekilde içerden çürütüp yıkma yolunu seçmişlerdir. Serlevhada yer alan ifade Tasavvuf ve İslam kitabının müellifi merhum Ercüment Özkan’a aittir. Tasavvuf adı altında birçok şeyin İslam’ın ...

Devamı »

“CUMA’NIZ MÜBAREK OLSUN”

Egemenler her dönemde baskıcı bir dinin temsilcileri olmuşlardır. Bugün kılınan Cuma’lar da bu yetkeci tutum ve resmi politikanın/din anlayışının hutbeler kanalıyla halka benimsetilmesi kendini hissettirmektedir. İslam’ın ilk asırlarında Cuma’lar her türlü güncel meselelerin ele alındığı kadın erkek herkesin etkin bir şekilde katıldığı politik bir miting havasında geçerdi. Emevilerle birlikte Cuma’lar halkın edilgen alıcılar konumuna düşürülüp kadının mescitlerden kovulduğu, eleştirinin, itirazın ...

Devamı »