Anasayfa » YAZAR ARŞİVİ: ENES GÜNASLAN

YAZAR ARŞİVİ: ENES GÜNASLAN

ENES GÜNASLAN

SAĞ SİYASİ DÜŞÜNCENİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE BİR DENEME

Merkez sağın şeceresi içerisinde baktığımız zaman 50’ler 60’larda  DP ve AP sağın bütün kanatlarını temsil eden kompleks yapılardı. Sağın bütün renkleri bu kompleks altında barınabiliyordu. 60’lı yılların sonuna doğru milliyetçi, ülkücü ve Milli görüşçü yapıların ayrılmasıyla bu blog dağıldı. Sonra 80’lerin sonunda Anavatan ve Özal’le birlikte yeni bir deneyim yaşandı. ANAP yeni sağı temsil eden politik bir formasyondu. Yeni sağın ...

Devamı »

MÜCADELENİN TEMEL ARGÜMANLARINDAN BİRİ OLARAK EDEBİYAT

Din ve sanat ilişkisi tartışmaları hemen her çevrede yapılmış, Aydınlanma düşüncesine mensup olanlar dışında ekseriyetin kanaati, bu ilişkinin çok köklü olduğudur…   Özellikle Batı sanat ve düşünce çevresinde, materyalist sanatçılardan çok, din düşüncesini hayatıyla eserlerinin ana konusu haline getiren sanatçılar ön plandır. Önceki yüzyıldaki Charles Dickens ve Balzac ile Dostoyevski ve Tolstoy’dan başka pek çok sanatçıda da bu görülür. Hıristiyanlığa veya Yahudiliğe ait görüşleri eserlerinin temel meselesi olarak ifade edilmiştir. ...

Devamı »

MODERN RASYONALİTENİN MAĞDURLARI OLARAK DİLE TABİ OLMAK

Üstat Akif’in tarihe olan tanıklığı şüphesiz ki her şeyden önce kendi dinine ve sonrasında kendi diline adanmışlığı ile bütünleşince ortaya ‘Safahat’ çıkıyor. Bir elin on parmağını geçebilmek için, edebiyatla dili, dille felsefeyi yeniden buluşturmak zorundayız. enesgunaslan@hotmail.com Bir dönem Edebiyat, Felsefe ve Dil (Linguistik) bağlamında ‘Dilde Belirsizlik’ tezlerinden kaynaklanan verimli bir tartışma zemini yakalanmıştı. Bu zeminin edebiyat çevrelerinin pek ilgisini çekmemesinden mülhem ...

Devamı »

LAİK TÜRKİYE KISKACINDA TERCİH BUNALIMI

Modern mitlerin ve yapıların baskılarıyla bağımsızlaşamadığımız içindir ki, yeteri kadar açık olmayan, edilgen ve bulanık bir dini söyleme yaslanıyoruz. İslam’ı yalnızca kalp/gönül ilgisine indirgeyen bu bulanık söylemlerle tevhidi sınırlara kayıtsız kalıyoruz. “Devlet dindar olmaz, birey dindar olur.” çözümü, dini olanı uhrevi olanla sınırlandırmak anlamına geliyor. Bu utanç verici sessizliğimizden kurtulmak zorundayız. Toplumsal ve tarihi sorumlulukları üstlenmekten vazgeçen bir İslam algısı ...

Devamı »

KİTABIN ORTA YERİNDEN KONUŞMAK

Tarihin ruhu olabilmek, en güzel örneklikleri somutlaştırmakla mümkün. Şüphesiz ki, Müslümanlar olarak tarihin akışı içerisinde uyandırıcı etkiler yapabilecek bir bilince ihtiyacımız var. Çünkü İslami referanslara dayanmayan hakim paradigmaları değiştirmek arzusu taşıyan söylemlerimiz, zamanla bu paradigmaları dönüştürme söylemleriyle bilinçli olarak yer değiştiriyor. Bu noktada “Müslümanın neyi kabullenip neyi reddeceğini büyük ölçüde vahyin belirleyeceği” gerçeğini hatırlamamız/hatırlatmamız gerekiyor. İlkesel direnç noktalarını ve bilinç ...

Devamı »

SİYASET KAVRAMINA ELEŞTİREL MESAFE -Atina-Medine Bağlamında İki Ayrı Tasavvur-

Yüksek frekanslardan konuşan/yazan Batılı düşünürlerin ekseriyeti kaos/kriz ve şiddeti politikada kurucu bir unsur olarak kabul ediyorlar. İslami siyaset yaklaşımı ise krizi tevhide (birliğe-düzene) tebdil etmenin mücadelesini veriyor. İslam’ın kendisini Mekke’de açık bir şekilde ortaya koymasından ve reddedilmesinden itibaren İslam bir din olduğu kadar siyasal bir harekete de dönüşmüştür. Siyasetin kelime anlamı üzerinden çıkarsama yapma yerine, siyasetin belli bir toplumsallık içerisinde gerçekleşmesi ...

Devamı »

TOPARLANIN GİTMİYORUZ

Asırların getirdiği cehaletin esiri olan muhafazakar halk kitleleri davete müsait bir vaziyet arz edebilirler ama kendilerine sunulanları sorgulayabilecek bilgi temelleri mevcut değildir. Cemaatler bu halk kitlelerini eğittiklerini iddia ederler ama, bu yapılar yüksek düzeyli ilmi/entelektüel herhangi bir tartışmanın tarafı olmaktan uzaktırlar. enesgunaslan@hotmail.com Modernizmin iflas ettiği, postmodernizmin derde deva olmadığı bir vasatta, İslam’ı asrın idrakine söyletebilmek için hakikat iddiamızı daha yüksek ...

Devamı »

“MODERNİZM’E MAHKUM DEĞİLİZ”

Modern hayat Müslümanların kendi aralarındaki ilişki biçimlerini bir daha telafi edilemeyecek ölçüde dönüştürüyor. Hudutların geçirimsizliği, küresel toplum, küresel kültür, küresel siyaset ve bilhassa küresel ekonomi, çok uluslu küresel şirketlerin hamleleriyle şekilleniyor. Bu günün dünyası küresel ve kültürel zorbalığa teslim olmuş bir dünya. Küresel propaganda aygıtlarıyla Müslüman halkları propaganda terörüne maruz bırakmaya devam ediyorlar. Hayatın her alanındaki duyarlılıklar çok hızlı ve ...

Devamı »

DİRİLİŞ FELSEFESİ

 İbrahimi çizgideki bu ve benzer guruplar 6. ve 7. yüzyılda İslam’ın tarih sahnesine çıkışına kadar cılız bir damar olarak kalmışlardı. Şehirlerde veya manastırlarda azınlıklar olarak yaşadılar. Ama asla kadim medeniyetlere teslim olmadılar. Babile, Asura, Mısıra, Romaya teslim olmadılar. Bir diriliş felsefesinin sancaktarlığını yaptılar. Kalabalıklar arasında bir direnci bir ateşi barındırdılar.    Yazıda geçen Diriliş Felsefesi muhtevasının neredeyse bir yıldır TRT ...

Devamı »

2015 SİYASAL ALANIN YENİDEN ŞEKİLLENMESİ

AK Partiyi İslamcı bir parti olarak değil, İslamcı bir gelenekten gelen bir kadro tarafından oluşturulan merkez sağ bir parti olarak görmek daha doğru olur. İslamcılık ve AK Parti arasındaki tartışmalı ilişkiyi anlayabilmek için öncelikle 28 Şubatın Türkiye siyasal hayatında yarattığı etkiyi iyi analiz etmek gerekir. Çünkü post modern bir müdahale biçimi olan 28 Şubat bugüne kadar İslamcılık üzerindeki etkileri ve ...

Devamı »